Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar; aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri; aile eğitimi modelleri;

aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel

Kuram); Türkiye'de ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama,

uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılım çalışmaları (aile

iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay

Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul öncesi

eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi'nin (OBADER) incelenmesi.

36-72 aylık çocukların fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanları ile ilgili temel kavramlar; ilgili gelişim kuramları; gelişim alanlarını etkileyen faktörler; gelişim özellikleri; gelişim alanlarının ilişkisi.

Yaratıcılık kavramı, yaratıcılığın tanımları; yaratıcılık beyin ilişkisi, yaratıcı bireyin özellikleri; yaratıcı düşünce, yaratıcı düşünce aşamaları, yaratıcı düşünce düzeyleri; yaratıcı yazma, yaratıcı yazma ve edebi türler; yaratıcı yazmayı geliştirebilecek etkinlikler, yaratıcı yazma etkinliklerinin süreç ve ürün olarak değerlendirilmesi.

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları gibi konuları içermektedir.