Dersin amacı, öğrencilerin Medeni Hukukun temel kavramlarına, kaynaklarına, ilkelerine ve hak kavramına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; kanun hükümlerinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Medeni Hukuk dalının önemli bir aşamasını oluşturan aile hukukunun en önemli sorunlarından biri olan bir evliliğin nasıl kurulacağı, devamında hangi hükümlere tâbi olacağı ve nasıl sona ereceğinin tartışılması suretiyle; aile ilişkilerinin aynı zamanda bir takım hukukî sonuçları olduğunun hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin işlenişine öncelikle, Aile Hukukunun konusu, özellikleri ve Medenî Kanun’daki yeri hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, nişanlılık, evlenme, evliliğin sona ermesi ve özel olarak boşanma, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinde mal rejimleri, soybağının kurulması, aile ilişkilerinden doğan yardım nafakası, ev düzeni, aile malları ile vesayet konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması ve pratik çalışmalar suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.

Bu dersin amacı, Roma borçlar hukuk, eşya hukuku ve aile hukukunun ana esaslarının anlaşılması, böylece Roma Hukukundan günümüze kadar gelen kurumların kavranmasıdır. Öğrenciler bu sayede hem hukuk sisteminin esaslarına ve işleyişine dair, hem de hukuk kavramına ve hukuki düşünme ve muhakeme yöntemlerine dair bir temele sahip olabileceklerdir. Ayrıca borçlar ve eşya hukuku derslerine hazırlık yapılmış olacaktır.


Bu ders hukuk alanlarda eğitim gören öğrencilere ekonomi biliminin temel kavram ve teorilerini vermektedir. Derste bir sosyal bilim dalı olarak ekonomi biliminin yeri ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi irdelenmekte piyasa ekonomisi, arz talep dengesi, fiyat mekanizması, tüketici ve üretici teorileri, tam ve eksik rekabet ortamlarında kar maksimizasyonu, faktör piyasaları ve gelir dağılımı konuları giriş düzeyinde ele alınmaktadır.

Ayrıca, öğrenciye temel makroekonomik konuları analitik çerçevede tanıtmak ve günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik olayları daha iyi anlayarak makro düzeyde analiz edebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında, çağdaş makroekonomik ve güncel konuların anlaşılabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla gereken becerilerin geliştirilmesi ve analitik çerçevede değerlendirme yapılabilmesine yardımcı olmaktadır.  

Türk Hukuk Tarihi dersinin amacı, öğrencilere hukuk fikrinin tarihi üzerine temel bilgileri verebilmektir. Hukukun ve hukuksal kurumların ortaya çıkışları, tarihsel süreç içinde geçirdiği dönüşümleri, farklı kültürlerin hukukları, Türk hukukunun geçirdiği dönüşüm tarihsel bir perspektifle öğrenciye aktarılarak, günümüzdeki hukuk anlayışı hakkında analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Dersin amacı, öğrencilerin Medeni Hukukun temel kavramlarına, kaynaklarına, ilkelerine ve hak kavramına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; kanun hükümlerinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Medeni Hukuk dalının önemli bir aşamasını oluşturan kişi ve kişilik kavramları, kişinin ehliyetleri ile kişinin ve kişiliğin korunmasının tartışılması suretiyle; kişinin aynı zamanda hukuksal bir varlık olduğunun, kişi olmanın bir takım hukukî sonuçları olduğunun hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin işlenişine öncelikle, Medeni Hukuka giriş mahiyetinde temel kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, gerçek kişiler, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişinin ehliyetleri, kişilik hakkı, kişinin diğer kişilerle ve yerle ilişkisi, kişisel durum sicili, tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.

Roma Hukuku, tarihsel süreç içinde, günümüzde yerleşik pek çok hukuki kurum ve kavramın öncüsü olmuştur. Aynı zamanda Türk Medeni Hukukunun temelini oluşturan Roma Hukuku, başta Kıta Avrupası ülkelerinde uygulanan hukuk olmak üzere dünyanın pek çok yerinde etkisini sürdüren bir hukuk sistemidir.

Bu dersin amacı, Roma Hukukunun ana esaslarının anlaşılması, böylece Roma Hukukundan günümüze kadar gelen kurumların kavranmasıdır. Öğrenciler bu sayede hem hukuk sisteminin esaslarına ve işleyişine dair, hem de hukuk kavramına ve hukuki düşünme ve muhakeme yöntemlerine dair bir temele sahip olabileceklerdir.

Roma Hukuku dersi, Roma Özel Hukukuna dair çeşitli kavram ve kurumların tarihsel gelişim sürecinde daha iyi anlaşılabileceğinden hareketle, Roma devletinin ve hukukunun tarihi ile başlamaktadır. Devamında ise medeni, borçlar ve eşya hukuku alanlarında Roma Hukuku işlenecektir.

Bu dersin içeriğini Roma Hukukunun tarihsel önemi, tarihi bilgiler, Roma Hukukunun kaynakları, sınıflandırılması, genel hükümleri, Roma Hukuku özel hukuk sistemi, genel kavramlar, kişiler hukuku, hak ve ehliyet, hukuki işlem, haksız fiiller, dava çeşitleri, Roma Hukukunda borç kavramı,  akit sistemi ve türleri, Roma eşya hukuku, mülkiyet ve zilyetlik kavramları ve Roma Usul Hukuku konuları oluşturmaktadır.