Bu dersin amacı klinik psikoloji alanının öğrencilere tanıtılmasıdır. Ders kapsamında klinik psikolojide araştırma yöntemlerinin yanı sıra, alandaki temel kuramlar ve bu kuramların anormal davranışı ve kişiliği açıklama biçimleri, değerlendirme, tanı koyma ve klinik müdahale yöntemleri ana hatlarıyla ele alınacaktır. Ayrıca, klinik psikolojinin farklı alt alanlarına dair de bilgi aktarılacaktır.

Bu dersin temel amacı psikolojinin farklı alt dallarını öğrencilere tanıtmaktır. Ders kapsamında sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, psikolojide ölçme ve değerlendirme, kişilik kuramları ve klinik psikoloji alanlarına giriş yapılacaktır.


SPSS veri analizi programına giriş, veri seti oluşturma, veri girişinin yapılması, veri setinin temizlenmesi, verilerin yeniden kodlanması, basit ve grup frekans analizleri, ki kare analizi, t-testleri, tek yönlü ANOVA, korelasyon ve basit regresyon analizinin yapılması ve yorumlanması